14 اردیبهشت 1387

خیلی مشکل نیست یک همسر خوب تنها کافی است :
-------------------
دوست
همراه
دوست دار همسرش
برادر
پدر
مدیر
سر آشپز
برق کار
نجار
لوله کش
مکانیک
دکورساز
متخصص مد متخصص بیماری های زنان
روانشناس
نابود کننده حشرات
روانپزشک
درمان کننده
گوش دهنده خوب
مدیر
پدر خوب
خیلی تمیز
با عاطفه
ورزشکار
خونگرم با دقت
خوش زبان
باهوش
بامزه
خلاق
رقیق القلب
قوی
فهمیده
سازگار
محتاط  

جاه طلب
توانا
شجاع
مصمم
راستگو
قابل اعتماد
احساساتی
دلسوز
البته این موارد را هم نباید فراموش کند
همیشه از او تعریف و تمجید کند
خرید را دوست داشته باشد
صادق باشد
خیلی پولدار باشد
او را عصبی نکند
به خانم های دیگر نگاه نکند
در عین حال او باید
بسیار به او توجه کند اما توجه کمی درخواست کند
وقت زیادی به او اختصاص دهد به خصوص به خود او
به او امکان فعالیت بدهد و هیچ وقت نگران نباشد که کجا می رود ،همچنین مهم است که هیچ وقت موارد زیر را فراموش نکند:جشن تولد ها ،سالگرد ها، و قرار های که خانمش ترتیب می دهد.