18 مرداد 1389

جاناتان که ناشنوا متولد شده است، بعد از عــمل جراحی برای اولین بار صدای مادرش را میشنود. پــستانک کودک پس از شنیدن صــدای مادر از شدت هیجان از دهانش می افتد. پدر از این لحظه بیادماندنی فیلمبرداری میکند... مادر: سلام. پستانک از دهان کودک می افتد. جاناتان با دهانی باز مــتعجب و شگفت زده مادرش را نگاه میکــند! مادر: این صــدا رو میتونی بشنوی؟ جاناتان لبخندی میزند. مادر:سلام عزیزم. صدا رو میشنوی؟! کودک و مادر هر دو میــــخندند...