14 اردیبهشت 1387

http://www.artenart.com/fun/historyofbranding/historyofbranding.html

بسیار جالب و خواندنی(کلیه متون به زبان انگلیسی میباشد)!