31 شهریور 1386

تما لازم نیست فقط به مناسبتهای مختلف برای عزیزی گل بخری...بهترین شیوه این است که بی هیچ مناسبتی برایش گل بفرستی...وفقط میتوانی کارتی بدین مضمون ضمیمه اش کنی:

دوستت دارم