5 خرداد 1387

کارگزاران : دانشگاه‌های ایران در هزار دانشگاه اول دنیا جایی را به خود اختصاص نداده‌اند و 10 دانشگاه برتر ایران در مقایسه با دیگر کشورها این رتبه‌های جهانی را از آن خود کردند: دانشگاه تهران 1045، دانشگاه شریف 2024، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران2233، دانشگاه شیراز 2359، دانشگاه اصفهان 2486، دانشگاه فیزیک و ریاضیات 2490، دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران 2560، دانشگاه امیرکبیر 2661، دانشگاه اصفهان 2678 و دانشگاه فردوسی مشهد 2842.