4 آذر 1386

نصایح زیر بخشی از آئین پاک چینی ها است  . شاید باور نکنید اما تاثیر این نصایح شگفت انگیز است. همه آنها را مطالعه کنید شاید چیز های جدیدی بیابید:

۱- به مردم بیش از چیزی که انتظارش را دارند بدهید و این کار را با خوش رویی انجام دهید

۲-با مرد یا زنی ازدواج کنید که از همصحبتی با او لذت می برید . زیرا که در هنگام کهنسالی مهارت گفتگو مهمترین مهارت محسوب می شود

۳-به کسانی که می گویند هرچه دارید صرف کنید یا همه رویا هایتان را فراموش کنید، توجهی نکنید

۴-وقتی، بگویید دوستت دارم، که واقعا همین قصد را دارید

۵-   وقتی می گویید متاسفم به چشمان طرف مقابلت نگاه کنید

۶-پش از ازدواج حداقل ۶ ماه با طرف مقابلتان نامزد باشید

۷-به عشق در نگاه اول اعتقاد داشته باشید

۸-هرگز به رویاهای کسی نخندید . کسانی که رویایی ندارند چیز زیادی ندارند

۹-عاشق با شور و حرارت باشید. ممکن است آسیب ببینید ولی تنها راه زندگی کامل همین است

۱۰-هنگام بر هم خوردن توافق به صورت منصفانه مبارزه کنید . لطفا نام کسی را به زبان نیاورید

۱۱-درباره افراد از روی نزدیکانشان قضاوت نکنید

۱۲-به آهستگی صحبت کنید ولی به سرعت فکر کنید

۱۳-وقتی کسی سوالی از شمامی پرسد که تمایلی به پاسخ دادن به آن ندارید با لبخند بگوئید :چرا می خواهی این را بدانی؟

۱۴-به خطار داشته باشید که عضق های بزرگ و دست آوردهای بزرگ همیشه با خطرات بزرگ همراه هستند

۱۵-هنگامی که می شنوی کسی عطسه می کند به او بگوید"bless you" ( خدا ببخشدت همان عافیت باشه خودمان)

۱۶- وقتی شکست می خورید تجربه آن را از دست ندهید (When you lose, don't lose the lesson.)

۱۷- سه R را همیشه به خاطر داشته باشید

احترام به خودRespect for self

احترام به دیگرانRespect for others

قبول مسئولیت تمامی اعمالتان Responsibility for all your actions.

۱۸-اجازه ندهید مشاجرات کوچک باعث آسیب دیدن دوستی های بزرگ بشود

۱۹-هنگامی که می فهمید اشتباه کرده اید بلافاصله درصدد جبران آن باشید

۲۰-هنگام مکالمه با تلفن لبخند بزنید ممکن است طرف مقابل صدای آن را از گوشی احساس کند

۲۱-زمان هایی را به تنها بودن اختصاص دهید