7 آبان 1386

ناگهان حس کرد به هاروارد بر گشته ودر کلاس *نمادپردازی درهنر* ایستاده است واعدادمورد علاقه اش را روی تخته می نویسد:
                                 ۱/۶۱۸     

برگشت تا خیل شاگردان مشتاق را ببیند.*کی میتونه بگه این عددچیه؟*
یک دانشجوی قدبلند ریاضی ازانتهای کلاس دستش را بلند کرد و گفت:عددفی.
وآن را فیی تلفظ کرد.
*آفرین استتنر! می خوام همگی با فی آشنا بشید.*
استتنر با خنده اضافه کرد:با عددپی اشتباه نشه.ما ریاضی دان ها می گیم:فی فقط دونقطه از پی راحت تره.
لنگدان خندید.اما به نظرنمی آمد کس دیگری معنای شوخی را فهمیده باشد.
استتنرساکت شد.
لنگدان ادامه داد:این عدد,فی یک_ ممیز_ ششصدوهیجده درهنرعددبسیارمهمیه.کی میتونه بگه چرا؟
استتنرکه قصدجبران داشت گفت:چون خیلی قشنگه؟
همه خندیدند.
* درواقع استتنردوباره درست میگه.فی عمومازیباترین عددجهان تلقی می شه.*
خنده ها ناگهان متوقف شدواستتنرنگاهی ازسرغروروفخرفروشی به بقیه انداخت.
لنگدان همان طورکه دستگاه اسلایدراروشن می کرد توضیح دادکه عددفی ازدنباله ی فیبوناچی مشتق شد_تصاعدمشهوری که شهرتش تنها به دلیل برابری هرجمله بامجموع دوجمله پیشین نبود؛بلکه به دلیل این که خارج قسمت هردوجمله ی کنارهم خاصیت حیرت انگیزنزدیکی به عدد ۱/۶۱۸رادارد... عددفی!
لنگدان توضیح دادعلی رغم این که به نظر می رسدفی درریاضیات پدید آمده باشد وجه شگفت انگیزفی,نقش آن به عنوان خشت اول طبیعت است.
گیاهان,حیوانات,حتی انسان ها همگی بادقتی بسیاربالاوجوهی ازضرایب فی به 1 هستند.
لنگدان گفت:نسبت فی درهمه جای طبیعت به چشم میخوره.
چراغ هاراخاموش کردوادامه داد:به وضوح پاراازدایره ی تصادف فراترمیگذاره وبه همین دلیل قدما گمان می کردندفی رابایدحاکم هستی مقدرکرده باشد.دانشمندان اولیه ۶۱۸/۱رونسبت الهی عنوان می کردند.زن جوانی درردیف جلو گفت:ببخشید!من زیست شناسی میخونم.ولی هیچ وقت چیزی ازنسبت الهی توی طبیعت نشنیدم.
لنگدان خندید:نشنیدی؟حتی چیزی راجع به تعدادزنبورهای عسل نر و ماده درجامعشون نخوندی؟
*مسلمه که خوندم.تعدادزنبورهای ماده بیشترازنرهاست.*
*درسته.ومیدونستی اگرتعدادزنبورهای ماده روبه نرتقسیم کنید,درهرکندویی درهرگوشه ی دنیایه عددثابت به دست می آرید؟*
*واقعااین طوره؟*
*بله.فی.*
دختربه اوخیره شده بود:غیرممکنه!
لنگدان مشتاقانه گفت:*ممکنه!*ولبخندزنان اسلایدصدف مارپیچ حلزونی راروی پرده انداخت وادامه داد:این رومی شناسی؟

*ناتیلوس.یه نرم تن ازدسته ی سرپایان که هواروداخل صدف خودش میکشه تاشناوریش راتنظیم کنه.*
*درسته.میتونیدحدس بزنید نسبت قطرهرمارپیچ نسبت به بعدی چقدراست؟*
نگاه خیره ی دختربه قوس های هم مرکزناتیلوس نامطمئن می نمود.
لنگدان تائیدکرد:فی.نسبت الهی.۶۱۸/۱به۱.
دخترحیرت زده بود.

لنگدان اسلایدبعدی رانشان داد.نمایی نزدیک از ازسردانه ی گل آفتاب گردان.
*تخمه های آفتاب گردان به شکل مارپیچ های روبروی هم رشدمی کنند.میتونیدنسبت قطرهردایره بادایره به دایره ی بعدی را حدس بزنید؟*
همه گفتند:فی؟!
*احسنت*
لنگدان پی درپی اسلایدنشان میداد_ مارپیچ گل برگ های مخروط کاج,آرایش برگ هاروی ساقه ی گیاهان,بندهای حشرات_همگی فرمان برداری حیرت آوری ازنسبت الهی داشتند.
یک نفرفریادزد:خیلی عجیبه!!!
کس دیگری گفت:آره ولی چه ربطی به هنرداره؟
لنگدان گفت:آهان.خوشحالم که پرسیدی.
اسلایددیگری گذاشت_کاغذپوستس رنگ و رورفته ای که مردبرهنه ومعروف داوینچی رانشان میداد:مردویترووین.

*هیچ کس بهترازداوینچی تناسبات الهی بدن انسان رادرک نکرد.راستش داوینچی اجسادمرده هاراازقبربیرون می آوردتانسبت دقیق استخوان های انسان رواندازه بگیره.اولین کسی بودکه ثابت کردتمام تناسبات استخوان های بدن انسان همیشه ضریب عددفی هست.
همگی باچهره هایی مرددوپرسوال به اونگاه می کردند.
لنگدان به مبارزه طلبیدشان:باورتون نمیشه؟دفعه ی بعدکه دوش میگیرید یه مترباخودتون ببرید.
چندبازیکن فوتبال پوزخندزدند.
لنگدان تشویقشان کرد:نه فقط شماورزشکارهای نامطمئن!همتون,دخترهاوپسرها.امتحانش کنید.فاصله ی سرتون تازمین رااندازه بگیرید.بعداون روتقسیم برفاصله شکمتون تا زمین کنید.حدس بزنیدچه عددی بدست می آید.
یکی ازورزشکاران ناباورانه فریادزد:فی نیست!
لنگدان پاسخ داد:بله.فی.۶۱۸/۱.یه مثال دیگه می خواید؟فاصله شانه هاتانوک انگشتتون رااندازه بگیرید,تقسیم فاصله آرنج تانوک انگشت کنید.بازهم فی بدست میاد.یکی دیگه؟باسن تازمین تقسیم برزانوتازمین.بازهم فی.مفاصل انگشت.شصت.تقسیمات ستون فقرات.فی.فی.فی.دوستان من.هرکدوم ازشمامظهرمتحرکی ازنسبت الهیه.*

تاب:رازداوینچی.(رمز داوینچی)the davinci code
نوشته:دن براون.